Κεφάλαια σε βιβλία

Κωνσταντίνος Μαλέας, Τοπίο της Αττικής, 1918-20, Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα, Ελλάδα

Androutsopoulou, A., Bafiti, T., Kalarritis, G. (2021). “From Mind to Culture”: Developing a Treatment Plan Manual for the Enriched Systemic Psychotherapy Model SANE-System Attachment Narrative Encephalon®. Στο βιβλίο των M. Mariotti, G. Saba, & P. Stratton (Eds), Handbook of Systemic Approaches to Psychotherapy Manuals. Integrating Research, Practice, and Training (σελ. 571-592). Cham, Switzerland: Springer [pdf]

Μπαφίτη, Τ., Ανδρουτσοπούλου, Α., Καλαρρύτης, Γ. (2018). Από τέσσερις σκοπιές. Το εμπλουτισμένο συστημικό μοντέλο SANE – System Attachment Narrative Encephalon. Στο βιβλίο του Π. Ασημάκη (επιμ.), Σύγχρονες ψυχοθεραπείες στην Ελλάδα (σελ. 231-243). Αθήνα: Εκδόσεις: Π. Ασημάκης [pdf]

Κατάκη, Χ., Ανδρουτσοπούλου, Α., Καλαρρύτης, Γ. & Μπαφίτη, Τ. (2011). Ειδίκευση στη συστημική θεραπεία με άτομα, ομάδες και οικογένειες. Στο βιβλίο του Π. Ασημάκη (επιμ.), Η εκπαίδευση των ψυχοθεραπευτών στην Ελλάδα (σελ. 109-127). Αθήνα: Εκδόσεις Π. Ασημάκης/Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας. [pdf] 

Καλαρρύτης, Γ. (2009). Οικογένεια και εφηβική κατάχρηση ουσιών: Ερευνητικά δεδομένα αιτιολογίας, θεραπευτικής αντιμετώπισης και αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων. Στο Τ. Μπαφίτη & Γ. Καλαρρύτης (επιμ.), Συστημική προσέγγιση: Θεωρήσεις και εφαρμογές (σελ. 115-194). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα [pdf]

Καλαρρύτης, Γ. (2009). Προστατευτικοί και Επιβαρυντικοί Οικογενειακοί Παράγοντες στην Κατάχρηση Ουσιών. Στο D. Deitch & Α. Τσιμπουκλή (επιμ.), Συμβουλευτική στον τομέα της τοξικοεξάρτησης: Γνώσεις, δεξιότητες, στάση στην επαγγελματική πρακτική. Τεύχος 1 (σελ. 58-71) Αθήνα: ΚΕΘΕΑ [pdf]

Καλαρρύτης, Γ. (2009). Η θεραπευτική αντιμετώπιση των εφήβων χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών. Στο D. Deitch & Α. Τσιμπουκλή (επιμ.), Συμβουλευτική στον τομέα της τοξικοεξάρτησης: Γνώσεις, δεξιότητες, στάση στην επαγγελματική πρακτική. Τεύχος 1 (σελ. 104-109) Αθήνα: ΚΕΘΕΑ [pdf]

Καλαρρύτης, Γ. (2005). Ψυχοθεραπεία και νευροεπιστήμη. Νέοι δρόμοι σύνθεσης. Στο Γ. Καλαρρύτης & Τ. Μπαφίτη (επιμ.), Σώμα υγιές σε νου υγιή (σελ. 107-134) Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα [pdf]

Καλαρρύτης, Γ. (2004). Χρήση ουσιών και εφηβεία. Στο Ι. Α. Λιάππας & Β. Πομίνι (επιμ.), Ουσιοεξάρτηση. Σύγχρονα θέματα (σελ 89-103.) Αθήνα: ITACA- Ελληνικό Τμήμα [pdf]