Δημοσιευμένα άρθρα (περιοδικά & πρακτικά συνεδρίων)

Doménikos Theotokópoulos, View of Toledo (d), 1596-1600, Metropolitan Museum of Art, New York, USA

Androutsopoulou, A., Bafiti, T., & Kalarritis, G. (2014). The enriched systemic perspective SANE- System Attachment Narrative Encephalon: Selected training guidelines for clinical practice.  Human Systems. The Journal of Therapy, Consultation and Training, 25,2, 161-176 [pdf αγγλικά]

Καλαρρύτης, Γ. (2001). Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση Εφήβων Χρηστών και Εξαρτημένων. Το Δίκτυο Υπηρεσιών «ΣΤΡΟΦΗ» του ΚΕ.Θ.Ε.Α. Τετράδια Ψυχιατρικής 75, 55-63 [pdf]

Καλαρρύτης, Γ. (2000). Η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και η ιατρικοποίηση του προβλήματος της χρήσης και της εξάρτησης. Τετράδια Ψυχιατρικής 69, 67-76 [pdf]

Καλαρρύτης, Γ. (1998). Τρόποι θεραπευτικής παρέμβασης στη χρήση και κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών από εφήβους. Πρακτικά ημερίδας που διοργάνωσε η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου με θέμα «Ουσιοεξαρτήσεις. Η αντιμετώπισή τους στην τοπική κοινωνία». Χαλάνδρι, Αθήνα, 25 Μαΐου 1998, σελ 19-27 (προσκεκλημένος εισηγητής) [pdf]

Kalarritis, G. (1997). The Secondary Prevention Centre of Strofi. Πρακτικά του 3ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Αποκατάσταση και την Πολιτική για τα Ναρκωτικά. Όσλο, ΝΟΡΒΗΓΙΑ , 1- 5 Ιουνίου 1997, σελ 155 – 161 (προσκεκλημένος εισηγητής) [pdf αγγλικά]

Καλαρρύτης Γ. (1997). Το Κέντρο Δευτερογενούς Πρόληψης του θεραπευτικού προγράμματος ΣΤΡΟΦΗ. Ένα πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης για έφηβους χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών και τις οικογένειές τους. Πρακτικά  της 3ης Πανελλαδικής Συνάντησης Φορέων για την πρόληψη των Εξαρτησιογόνων Ουσιών που διοργάνωσε  η Γραμματεία  του  Πανελλαδικού  Δικτύου Φορέων Πρόληψης  και  ο  Συμβουλευτικός  και  Θεραπευτικός  Σταθμός  για  άτομα  εξαρτημένα  από  αλκοόλ  και  φάρμακα  του Ψυχιατρικού  Νοσοκομείου  Θεσσαλονίκης.  Θεσσαλονίκη,  12 – 15  Νοεμβρίου 1997, σελ., 140-146 [pdf]

Καλαρρύτης, Γ. (1997). Συστημική Προσέγγιση και απεξάρτηση. Η περίπτωση του Θεραπευτικού Προγράμματος ΣΤΡΟΦΗ. Πρακτικά 2ης Πανελλήνιας Επιστημονικής Συνάντησης Οικογενειακής – Συστημικής Θεραπείας που διοργάνωσε το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα Θεσ/νίκης. Θεσσαλονίκη: ΨΝΘ 1997 Τόμος Α’ σελ. 154-169 [pdf]

Καλαρρύτης, Γ. (1996). Και έφηβοι και χρήστες ουσιών. Απαντήσεις στο πρόβλημα της εφηβικής χρήσης ουσιών στην Ελλάδα προς το 2000. Πρακτικά του 2ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Αποκατάσταση και την Πολιτική για τα Ναρκωτικά. Αθήνα, ΚΕ.Θ.Ε.Α. 1996 σελ 61 – 69 [pdf ελληνικά] [pdf αγγλικά]