Κώδικες δεοντολογίας

Kuzma Sergeevich Petrov-Vodkin, Fantasy, 1925, State Russian Museum, Saint Petersburg, Russia

Οι κώδικες δεοντολογίας των διαφόρων επαγγελμάτων ψυχικής υγείας ορίζουν τους κανόνες που διέπουν τόσο την επαγγελματική παροχή υπηρεσιών στους θεραπευόμενους όσο και άλλα επαγγελματικά ζητήματα.

Κάθε επιστημονική / επαγγελματική εταιρεία ή σύλλογος είναι υποχρεωμένη/ος να καταρτίζει κώδικα δεοντολογίας, τον οποίο καλούνται να σέβονται και να ακολουθούν τα μέλη της/του.  Επιπροσθέτως οι κώδικες δεοντολογίας των κέντρων που εκπαιδεύουν επαγγελματίες ψυχικής υγείας οφείλουν να εναρμονίζονται με τους κώδικες των αντίστοιχων ελληνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών εταιρειών που εγκρίνουν και πιστοποιούν τα προγράμματα εκπαίδευσής τους.  Η δική μου πρακτική, καθώς και εκείνη των συνεργατών μου, υπόκειται στους κανόνες που ορίζουν οι κώδικες δεοντολογίας των εταιρειών, συλλόγων, οργανισμών, εκπαιδευτικών ινστιτούτων που ανήκουμε ή μας έχουν πιστοποιήσει. 

Παρακάτω μπορείτε να συνδεθείτε με τις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους και να ενημερωθείτε για τους κώδικές τους.